พระพุทธเจ้า
  • เรื่องย่อ : เรื่องราวของเจ้าชายน้อยผู้กลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสในพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวว่าหาได้มีแต่เพียงความสุขสบายไม่ แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่มีความสุขดังเช่นพระองค์ การเดินทางเพื่อแสวงหาการพ้นทุกข์จึงเริ่มต้นขึ้น
FACEBOOK
TWITTER